یکی از معیارهای ارزیابی متن writing شما در آزمون آیلتس ارتباط و پیوستگی مطالب است. هر چقدر مقاله شما از لحاظ منطقی مرتب تر و به طور منظم مطالب چیده شده باشد فهم آن اسان تر و بدون شک نمره شما بیشتر خواهد بود.

پیوستگی به این معنا میباشد که شما چگونه ایده ها را با استفاده از کلمات ربط بهم متصل کرده و یا چگونه عبارات و پارگراف ها رو بهم وصل کنید.

مثال زیر پیرامون ارتباط و پیوستگی writing را در نظر بگیرید:

Eating a balanced diet is the most important factor for a healthy life.

To what extent do you agree?

کاری که شما در باید انجام بدهید تا متن شما پیوسته باشد به صورت زیر است :

۱. مقدمه
مقدمه شما باید حاوی سوال به زبان خود شما و نظر شخصی شما به صورت خلاصه باشد

۲. بدنه ۱ : حاوی دلایل که موافق بحث ذکر شده است به عنوان مثال برای این سوال شما باید دلایلی که موافق با eating a balanced diet هستند رو توضیح دهید.

۳. بدنه ۲ : حاوی دلایلی که بر علیه بحث ذکر شده است. برای این مثال شما باید دلایلی که بر علیه eating a balanced diet هستند رو شرح بدید.

۴. نتیجه گیری : نتیجه گیری شخصی خود را بر اساس بدنه ۱ و ۲ بیان کنید.

نکته : مقاله خود را پس از نوشتن دوباره نگاه کنید و دور کلمات ربط دایره بکشید تا از تکرار مکررات جلوگیری کنید. از کلمات ربط بیش از حد استفاده نکنید.