در قسمت قبل دیدیم که ماری با همخونش آشنا شد و تو مراسم تازه وارد ها شرکت کرد ، ولی قبل از اینکه درس هاش شروع بشه باید ثبت نام یه سری کارای “Admin” هست که باید انجام بده ! ولی اول باید بدونه ادمین چیه و چطور باید انجامش بده

حالا ویدئو رو برید ببینید یه سری لغت و اصطلاح جالب این درس انگلیسی در دانشگاه براتون میذاریم..

وقتی میخواید کمک بگیرید میتونید از این اصطلاحات استفاده کنید

I’m really sorry but I’m not sure what to write.
Could you explain this form to me, please?
I know you’re busy but I’d be grateful if you could help me.
Could I borrow a pen please?

I’m finding this form a bit tricky to complete, could you help me, please?
What is this form for?
Could you see if I have filled this form in correctly, please?

لغاتی که در این درس یاد گرفتیم

D.o.B  – date of birth
next of kin – your closest relative who is usually contacted if something bad happens to you
plagiarism declaration – an official document you sign to say you will not copy anyone’s work

address – where you live
place of birth – where you were born
nationality – the country you are a legal citizen of
contact details – your phone number and/or address