کلینت اسمیث(Clint Smith) شاعر و معلم با سخنرانی خود سعی بر این دارد تا مردم رو مشتاق به بیان نظرات خود با صدای بلند در برابر ناعدالتی و جهالت کند. ویدیو را با هم میبینیم ، در درس امروز با تکنیک لب زدن هم آشنا می شویم

یکی از روش های تقویت مهارت Listening و Speaking لب زدن یا تکرار جملات گوینده برای خود هست. ویدیو زیر را تماشا کنید و برای بار دوم سعی کنید با گوینده جملات رو زمزمه کنید.

لغات این ویدیو را در زیر با هم مرور میکنیم تا در تکنیک لب زدن به شما کمک نماید

Civil Rights

حقوق شهروندی

In the end,

در آخر،

internalize

درونی کردن/داخلی کردن

consequence

پی امد/عاقبت

manifest

بازنمود کردن/اشکار ساختن
فاش کردن

discrimination

تبعیض
فرق گذاری

genocide

کشتار دسته جمعی

explore
اکتشاف کردن/کاوش کردن

poetry

شعر

intimacy

صمیمیت

consciously

از روی قصد

critically

منتقدانه

meaningful

معنی دار

sacrifice something

چیزی را قربانی کردن

sanctity

حرمت/ تقدس