زبان بدن چیست؟ چقدر به تاثیر زبان بدن یا Body Language ایمان دارید؟ در این ویدیوی آموزشی ضمن آشنایی با زبان بدن که بالاخص در آزمون آیلتس Speaking شما تاثیر ویژه ای دارد با لهجه American نیز بیشتر آشنا میشوید . همراه ما باشید در این ویدیو و لغات آن را نیز در انتها به شما آموزش خواهیم داد

لغات جدیدی که در این ویدیوی آموزش آیلتس پیرامون زبان بدن با هم دیدیم را در زیر مرور میکنیم

offer

پیشنهاد کردن

posture

طرز ایستادن یا قرار گرفتن

audit

بازرسی

hunch

قوز کردن

tweak

نیشگون گرفتن

significantly

به طور قابل ملاحظه

be fascinated with …

مجذوب شدن با …

particularly

منحصرا

contemptuous glance

نگاه تحقیر آمیز

Prime Minister

نخست وزیر

obviously

به طور مشخص

nonverbal behavior

رفتارهای غیر زبانی

valid way

راه موثر

judgment

داوری

meaningful

پر محتوا

outcomes

نتیجه

physician

پزشک

incompetent

بی کفایت

dramatic

نمایشی

Senate

مجلس سنا

gubernatorial

وابسته به فرماندار

emoticons

شکلک ها

physiology

فیزیولوژی

competitive

رقابتی

prejudice

تعصب

inevitable

اجتناب ناپذیر

dominance

سلطه

basically

بطور اساسی

stretch out

کشیدن بدن

congenitally blind

کور مادرزاد

slightly

اندکی

caricatures

کاریکاتورهای

virtually

مجازی

participation

مشارکت

count

حساب کردن

attributable

قابل استناد

collaborator

یاور

be forced to …

مجبور شدن به …

pretend

وانمود کردن

hormone

هورمن

tend to …

تمایل داشتن به چیزی

versus

در برابر

take over

کنترل را به دست گرفتن

shape the mind

فکر را شکل دادن

facial

مربوط به صورت

manipulation

دست کاری

dub

نامیدن