زمانی که برای آمادگی آزمون آیلتس تلاش میکنید شما ممکن است از شنیدن اینکه دستور زبان یکی از چهار معیار اصلی برای ارزیابی بخش  Speaking آیلتس شماست و۲۵ % از امتیازات را دربرمی گیرد شگفت زده شوید.بسیاری از متقاضیان آزمون فرض می کنند که دستور زبان درصحبت کردن فقط درباره دقت در ادای گرامر و هیچ اشتباهی مرتکب نشدن است. این تنها نیمی از داستان است.

آمادگی آزمون آیلتس - گرامر

اشتباه کردن طبیعی است و آیلتس این را درک می کند.حتی زمانی که شما نمره ۷ را در آزمون Speaking  میگیرید که برخی اشتباهات گرامری همچنان موجود باشند. برای جلوگیری از اشتباه کردن،اینکه شما راجع به زمان‌هایی که استفاده می کنید فکر کنید و از اینکه این زمان‌ها به سؤال‌هایی که از شما پرسیده شده مرتبط است اطمینان حاصل کنید،کمک خواهدکرد.بنابراین اگر سوال پرسیده شده ”شما امروز در کار چه کردید؟” باشد،کلمه کلیدی “ چه کردید “ است که در زمان گذشته است.بنابراین پاسخ شما نیز باید در زمان گذشته باشد.

if the question asked is What did you do at work today?, a key word here is did, which is in the past tense. So your answer should be in the past tense too

. بااین حال،دستورزبان به دنبال نشان دادن گسترده ای از ساختارهای دستوری است.این به معنای گذر از زمانهای ساده (مثل استفاده کردن فقط از مضارع ساده ) و استفاده کردن از زمان‌ها و ساخت های دستوری متنوع است.

شما چگونه می توانید گسترده بیش‌تری از دستور زبان را در آزمون Spealing نشان دهید؟

بیایید به یک مثال  از بخش دوم آزمون سریع نگاه کنیم : فیلم مورد علاقه ات را توضیح بده.در جواب این (سوال) فوری درباره زمان هایی که می توانید از آنها استفاده کنید چگونگی آن فکر کنید.بدنبال تنوع باشید.شما ممکن است فکرهایی از (استفاده از ( این زمان ها داشته باشید.

Simple present – This movie is the biggest ever in my country.

Simple past – I first saw this when I was very young.

Present perfect – I’ve seen this film maybe 30 times.

Present continuous – At the start of the movie, a village is being terrorized by bandits.

مورد تمرینی گرامر در Speaking

این فرایند را با پیشنهدهای دیگر بخش۲ Speaking  تمرین کنید.پیشنها ها شامل نکاتی برای سخنرانی هستند.آنها را با دقت بخوانید.چرا که آنها یک شاخص از زمان‌هایی که می توانید در مکالمه۲دقیقه ای خود استفاده کنید به شما می دهند.بخاطر داشته باشید که شما قطعا یک دقیقه برای آماده شدن برای این بخش در آزمون اصلی خواهید داشت.دراینجا۲مثال وجود دارد:

آمادگی آزمون آیلتس گرامر

از آنجایی که قسمت۳آزمون Speaking بحث گسترده ای است،شما این فرصت را دارید که گستره ای از گرامر را نشان دهید.بسته به سوال خاص شما می‌توانید یکی از اینها را انتخاب کنید :

صفات مقایسه ای و عالی(مثل بیش‌تر….کمتر….بیش‌ترین….کمترین….)

ادات شرط(مثلا اگر من این را انجام دهم،نتیجه این خواهد بود…)

افعال کمکی از حدس و گمان(مثل ممکن است،می شود،احتمالا…)

Comparatives and superlatives (e.g. more than… less than… the most… the least…)

Conditionals (e.g. If I do this, then this will be the outcome…)

Modal verbs of speculation (e.g. might, could, will probably)

منابع مفید تمرین گرامر برای آیلتس

از منابع مختلفی برای تمرین گرامر و آمادگی برای آزمون آیلتس میتوانید بهره بگیری ، اگر شما زمان کمی دارید و باید خیلی سریع خود را برای آزمون آماده کنید می توانید از اپلیکیشن های آموزش آیلتس که به صورت طبقه بندی شده  دروس را ارائه میکنند بهره گیری

دانلود اپلیکیشن آموزش آیلتس از اینجا

یکی دیگر از منابع مفید برای آمادگی آزمون آیلتس دروس British council  ست برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این دستگاه های دستوری،نگاهی به برنامه های British council’s Johnny grammarمانند Word challengeیاClarity english’s tense buste بیاندازید

بیشتر بخوانید : روش هایآمادگی آزمون آیلتس