سایمون سینک مدلی ساده و در عین حال قدرتمند در باب رهبری الهام بخش دارد. این مدل با دایره ای طلایی و سوال ” چرا؟” شروع می شود. ویدیو زیر را تماشا کنید تا این مدل رهبری کردن آشنا شوید و به راز موفقیت کمپانی اپل،برادران رایت و مارتین لوتر کینگ پی بیرید.

در ادامه با مرور لغات جدید این درس پیرامون مدیریت بیشتر آشنا شویم

defy

بمبارزه طلبیدن

innovative

خلاقانه

civil rights

حقوق شهروندی

orator

سخنور

codify

رمزی کردن

تدوین کردن

regardless of

صرفنظر از

status quo

وضع موجود

eminently

به طور برجسته

correlate

مرتبط کردن

Homo sapiens

نام علمی انسان

loyal

وفادار

supper

شام

diffusion

پراکندگی

innovator

مبتکر