تاریخ آزمون آیلتس

خانه » بلاگ » اخبار آیلتس » تاریخ آزمون آیلتس

آزمون آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذار برنامه ریزی قبولی در آزمون آیلتس جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد . در این صفحه ضمن برشمردن تاریخ آزمون آیلتس در سال ۱۳۹۷ ( ۲۰۱۸) به بررسی مراکز برگزاری آزمون آیلتس نیز میپردازیم . همراه ما باشید

تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پروشاتIELTSAcademicمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 15, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 15, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSAcademicبهمن ۹۷,۱۳Feb 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۰Aug 11, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018مشهد۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018مشهد۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۷,۳Aug 25, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۷,۲۴Sep 15, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۸Oct 20, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۷,۲۶Nov 17, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۷,۲۶Dec 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۷Dec 8, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۲Dec 13, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018ساری۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۷,۲۴Dec 15, 2018ساری۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۱۵Jan 5, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی ۹۷,۲۲Jan 12, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۱۳Feb 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۷,۲۵Feb 14, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۴Feb 23, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۸Mar 9, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018اصفهان۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018ساری۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018اصفهان۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018ساری۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۳۰۱۰۰۰
ایرسافامUKVIGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۳۰۱۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018اهواز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018اهواز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralمرداد ۹۷,۱۸Aug 9, 2018تهران۹۷۵۷۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۰Aug 11, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018مشهد۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تبریز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018مشهد۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تبریز۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicشهریور ۹۷,۳Aug 25, 2018تهران۱۳۰۱۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۷,۳Aug 25, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۷,۳Aug 25, 2018اصفهان۱۰۴۵۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralشهریور ۹۷,۱۵Sep 6, 2018تهران۹۷۵۷۰۰
ایرسافامUKVIAcademicشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۳۰۱۰۰۰
ایرسافامUKVIGeneralشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۳۰۱۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۷,۱۱Aug 2, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۷,۲۷Aug 18, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۷,۳Aug 25, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۷,۲۴Sep 15, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۷,۲۴Sep 15, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۸Oct 20, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018کرج۱۰۴۵۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد ۹۷,۶Jul 28, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018همدان۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور ۹۷,۱۷Sep 8, 2018همدان۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018کرمانشاه۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر ۹۷,۷Sep 29, 2018کرمانشاه۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018رشت۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر ۹۷,۲۱Oct 13, 2018رشت۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018اصفهان۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۵Oct 27, 2018اصفهان۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۰Nov 1, 2018شیراز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تبریز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان ۹۷,۱۹Nov 10, 2018تبریز۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018تهران۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018دزفول۱۰۴۵۰۰۰
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر ۹۷,۱۰Dec 1, 2018دزفول۱۰۴۵۰۰۰
۱۳۹۷/۹/۵ ۱۲:۳۱:۵۴تیر ۳۰ام, ۱۳۹۷|اخبار آیلتس|۰ نظر

نظر خود را ارسال کنید

oxinchannel ielts

دوره ایلتس ۵.۵
با معلم خصوصی

oxinchannel ielts همه امکانات دوره رایگان
oxinchannel ielts آمادگی برای دریافت آیلتس ۵.۵ در طول ۸ هفته
oxinchannel ielts دسترسی به معلم خصوصی آنلاین در طول دوره از ساعت ۸ تا ۱۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه
oxinchannel ielts تقویت تمامی مهارت های مورد نیاز در آزمون ایلتس
oxinchannel ielts تقویت تمامی مهارت های مورد نیاز در آزمون ایلتس
oxinchannel ielts مناسب برای سطح آیلتس ۴.۵ (B1) به بالا
oxinchannel ielts دسترسی به محتوای آموزشی پس از اتمام دوره
دانلود آیلتس اکسین چنل