تاریخ آزمون آیلتس

خانه » بلاگ » اخبار آیلتس » تاریخ آزمون آیلتس

آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذا برنامه ریزی قبولی در این امتحان جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد . در این صفحه ضمن برشمردن تاریخ آزمون آیلتس در سال ۱۳۹۸ ( ۲۰۱۹) به بررسی مراکز برگزاری آیلتس نیز می پردازیم . همراه ما باشید

آپدیت مارچ ۲۰۱۹ –

تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پروشاتIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۷Apr 27, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۷Sep 29, 2018تهران۲۷۹۵۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۴Feb 23, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۷,۱۱Mar 2, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۱۸Mar 9, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۸,۲۴Apr 13, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۵Apr 25, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019مشهد۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۱۴May 4, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019ساری۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019ساری۲۷۹۵۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۸May 18, 2019تهران۲۷۹۵۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019اصفهان۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامUKVIAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicفروردین ۹۸,۲۴Apr 13, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicفروردین ۹۸,۲۴Apr 13, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicفروردین ۹۸,۲۴Apr 13, 2019تبریز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۵Apr 25, 2019کیش۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاردیبهشت ۹۸,۵Apr 25, 2019تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019اصفهان۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019اهواز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019اصفهان۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019اهواز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۱۴May 4, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicاردیبهشت ۹۸,۱۴May 4, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019مشهد۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۸May 18, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralخرداد ۹۸,۲May 23, 2019تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۸,۲May 23, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۸,۲May 23, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۷,۲۳Mar 14, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۸,۲۴Apr 13, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۷Apr 27, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۱۴May 4, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019کیش۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت ۹۸,۲۱May 11, 2019کیش۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۸,۲May 23, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۸,۲May 23, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۸,۲May 23, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۸,۲May 23, 2019کرج۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۸,۲May 23, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۸,۱۱Jun 1, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۸,۱۱Jun 1, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۸,۲۳Jun 13, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر ۹۸,۱Jun 22, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر ۹۸,۸Jun 29, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر ۹۸,۸Jun 29, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر ۹۸,۸Jun 29, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر ۹۸,۸Jun 29, 2019شیراز۲۷,۹۵۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام

دانشگاه آزاد برای سال جاری میلادی تاریخ آزمون مشخص ننوده است

تاریخ آزمون های آیلتس پارسیان ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پارسیانIELTSAcademicفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralفروردین ۹۸,۱۷Apr 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicتیر ۹۸,۱Jun 22, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicتیر ۹۸,۱۵Jul 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralتیر ۹۸,۱۵Jul 6, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۹Aug 10, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicمهر ۹۸,۲۷Oct 19, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicآبان ۹۸,۱۶Nov 7, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralآبان ۹۸,۱۶Nov 7, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicآذر ۹۸,۱۶Dec 7, 2019تهران۲۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۳/۳ ۲:۱۱:۲۷تیر ۳۰ام, ۱۳۹۷|اخبار آیلتس|۰ نظر

نظر خود را ارسال کنید

oxinchannel ielts

دوره ایلتس ۵.۵
با معلم خصوصی

oxinchannel ielts همه امکانات دوره رایگان
oxinchannel ielts آمادگی برای دریافت آیلتس ۵.۵ در طول ۸ هفته
oxinchannel ielts دسترسی به معلم خصوصی آنلاین در طول دوره از ساعت ۸ تا ۱۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه
oxinchannel ielts تقویت تمامی مهارت های مورد نیاز در آزمون ایلتس
oxinchannel ielts تقویت تمامی مهارت های مورد نیاز در آزمون ایلتس
oxinchannel ielts مناسب برای سطح آیلتس ۴.۵ (B1) به بالا
oxinchannel ielts دسترسی به محتوای آموزشی پس از اتمام دوره
دانلود آیلتس اکسین چنل