در آزمون آیلتس در قسمت رایتینگ نامه نگاری یا letter writing به چه نکاتی باید توجه کنید؟ ویدیوی زیر را با هم ببینیم و سپس در ادامه همراه ما باشید با نکات آموزشی این ویدیو و توضیحات بیشتر

به نحوه شروع و اتمام نامه توجه خاصی کنیم.

شما طرف مقابل را ملاقات نکرده اید
Formal

▪️OPENING: Dear Sir/Madam,

▪️ENDING: Yours faithfully,

طرف مقابل را نسبتا می شناسید
Semi-formal

▪️OPENING: Dear Mr. Brown و Dear Ms. Stone

▪️ENDING: Yours sincerely,

مطلبی که مطالعه مینمایید از بخش آموزش رایگان زبان و قسمت LiveBox اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده است . جهت مشاهده مطالب اصلی اپلیکیشن را از اینجا دانلود نمایید

طرف مقابل دوست و آشنای شما می باشد.
Informal

▪️OPENING:Dear John و Dear Anita,

▪️ENDING: Best regards و Warm wishes,

 نامه ی خود را با توجه به نوع آن به صورت زیر آغاز کنید.

در نامه های رسمی و نیمه رسمی مستقیم به اصل مطلب بپردازید .

🎯Formal:

Dear Sir/Madam,

I am writing to inquire about…

I am writing in connection with…

🎯Semi-formal:

Dear Mr. Johnson,

I am writing to inform you that…

I am writing to…

Informal
در این گونه نامه ها قبل از پرداختن به اصل مطلب به کمکی با دوست و آشنای خود خوش و بش کنید و سپس به اصل مطلب بپردازید.

Dear Susan
I hope you and your family are all well! It was so wonderful to spend time with all of you last month. It felt great to catch up with you and Bob, get to know your children, and have fun together after so long. You have always been dear friends of mine, and always will be.
Anyway, the reason I’m writing is that I have some good news: I am getting married in September…