یکی از بخش های مهم آزمون آیلتس که ما ایرانی ها اصولا باهاش مشکل زیادی داریم بخش writing آزمون آیلتس هست ، در این ویدیو قسمت سوم آموزش writing آیلتس رو با هم مرور میکنیم

در قسمت نامه نگاری آزمون آیلتس هرچه بیشتر عبارات پرکاربرد و استاندارد نوشتاری را بلد باشید راحتتر و سریعتر نامه خود را اتمام میکنید و نمره مطلوب تری خواهید گرفت.

⭕️Apologizing

Please accept my sincere apologies for…

I am very sorry about…

Sorry for…

⭕️Asking for help

I’d be grateful if you could…

I would appreciate it if you could…

Could you please…

⭕️Asking for information

I am writing to enquire about…

I am writing to find out about…

I would like to know about…

⭕️Complaining

I am writing to express my dissatisfaction with…

I am writing to express my annoyance with…

I’m not happy with…

⭕️Expressing satisfaction

I was delighted to learn that…

I was very glad to hear that…

⭕️Expressing concern

I am writing to express my concern about…

I was very sorry to learn that…

I was really sorry to hear that…

⭕️Giving bad news

I regret to advise you that…

I regret to inform you that…

I am sorry to tell you that…

⭕️Giving good news

I am pleased to advise you that…

I am delighted to inform you that…

I am happy to tell you that…

⭕️Giving reasons

This is due to…

This is a result of

This is because…

⭕️Making suggestions

Perhaps it would be useful to…

Perhaps it would be possible to…

It might be helpful to…

⭕️Thanking

I am extremely grateful for…

I really appreciate…

Thank you for…